Vi kan tilbyde at stå som rådgiver eller hovedentreprenør på såvel små som store opgaver
Strandrensning
Klipning af vandplanter under vand

 

     
  Søer, moser m.v.
     
 
Voldgrave, kanaler m.v.
     
 
Strandrensning/havne
     
 
Inspiration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


    

Oprensning af sø

 
Delvis tørlagt sø under oprensning

Her sker en oprensning af tagrør og slamlag i en delvis tørlagt sø.

Long Reach gravemaskinen i gang med at oprense søen

Efter sænkning af vandstanden i søen er Long Reach gravemaskinen igang med oprensning af søen for slam og tagrør.

Nu mangler kun rydning af pilebevoksning langs med kronekant

Opgaven med oprensning af sø nærmer sig sin afslutning, og nu mangler der kun rydning af pilebevoksning langs med kronekant for at sikre vandfladen i søen optimale lysforhold.

   
   
 

 

Anlæg af ny sø

 

Anlæg af ny sø på ca. 4.000 m2, muldjord afrømmes på 2 ha stort område, hvor søen skal anlægges.

Forhindringer under udgravning, flere store sten på 3-5 ton udgraves.

 

 

Søen er nu næsten færdigetableret, og overgangen mellem muld og råjord ses tydeligt på anlægget.

Flere af de store sten fra udgravning af søen placeres på det flade anlæg fra kronekant ned mod søbund.

Råjorden er indbygget på arealet, hvor muldjord er afrømmet. Muldjord, der er oplagt i depoter omkring søen, planeres fladt ud med dozer, så landskabs-niveauet fremstår som før etablering af den nye sø.

Efter kort tid vil vandstanden i søen være omkring 2 meter på midten af søen.

 

 

 

   
 

 

Anlæg af sø på golfbane

 

Køreplader udlægges på græsarealer ved arbejdsområdet.

Dumper med 80 cm brede dæk anvendes for at skåne de følsomme områder, hvor opgaven udføres.

 

 

 

Etablering af ny sø på ca. 750 m2 i vådområde på golfbane.

Træer er fældet, stød og rødder opgraves og læsses på dumper for bortkørsel.

 

Anlæg af ny sø på golfbane

Søen er her næsten færdig etableret. Søen anlægges med fladt anlæg fra kronekant ned mod den kommende søbund.

Vandstanden vil efter kort tid nå det fastlagte niveau.

 

 

 

   
 

 

Tørlagt sø efter oprensning

 

Sø efter oprensning af dunhammer og slamlag

Her er en sø oprenset for dunhammer og slamlag ned til fast bund og nyt, fladt anlæg fra søbund op til marken er etableret.

 

 

   
 

 

Oprensning af parksø

 

Long Reach gravemaskine arbejder med oprensning af tagrør langs med kronekant i større parksø.

Tørlagt parksø under oprensning

Her sker oprensning af dunhammer og slamlag i en tørlagt parksø.

Long Reach gravemaskine med 22 meter rækkevidde

Her sker en oprensning af tagrør fra kronekant og 20 m ud i stor parksø med gravemaskine og Long Reach gravemaskine med 22 meter rækkevidde. Materialerne læsses på specialdumper med 80 cm brede dæk for bortkørsel.

 

 

   
 

 

Oprensning af regnvandsbassin

 

Oprensning af regnvandsbassin for slam, dunhammer, affald m.v.

Oprenset materiale oplægges i midlertidig afvandingsbassin, der er etableret ved regnvandsbassin. Hegn opsættes rundt om bassin.

Afvanding tilsluttes til den offentlige spildevandsbrønd.

Efter afvanding læsses materiale for bortkørsel til godkendt deponi.

Afvandingsbassin nedlægges, og området reetableres.

 

For bassin anlægges, ny brønd og rørføring etableres.

 

 

 

 

   

Til toppen

 
 

Sø & Mose v/Jan Schiøtt - CVR.nr. 33447019 - Tlf.: 30 48 42 42